Algemene voorwaarden

Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Oorwerk B.V.

Handelend onder de namen: Oorwerk en Kaasschieter

Hoofdkantoor

Oorwerk B.V
Binckhorstlaan 36
2516 BE ’s Gravenhage

Kvk nummer: 50166921
Btw-identificatienummer: NL823700896B01

Contact

Contactformulier via onze website: https://www.oorwerk.nl/contact

Telefoonnummer Hoofdkantoor: 070-2195250

Artikel 1: Definities

  1. Oorwerk B.V., handelend onder de namen Oorwerk en Kaasschieter, gevestigd te ’s-Gravenhage, KvK-nummer 50166921 wordt in deze leverings- en betalingsvoorwaarden aangeduid als Audicien.
  2. De wederpartij van audicien wordt in deze leverings- en betalingsvoorwaarden aangeduid als Client.
  3. Partijen zijn audicien en client samen.
  4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.
  5. Zorgovereenkomst: de overeenkomst tussen Oorwerk en de zorgverzekeraar van de cliënt, waarin de zorgverzekeraar invulling geeft aan haar zorgplicht jegens de cliënt;
  6. Zorgpolis: de zorgverzekeringsovereenkomst tussen de zorgverzekeraar en de cliënt krachtens de Zorgverzekeringswet.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen met betrekking tot de hoortoestellen en daaraan verwante artikelen die aan c.q. voor de cliënt worden gedaan en tussen de cliënt en Audicien gelden.

Artikel 3 – Informatie vooraf

3.1 Voordat een overeenkomst wordt gesloten, heeft Audicien de plicht om zich op de hoogte te stellen van alle met de overeenkomst verband houdende relevante informatie en heeft de cliënt de plicht Audicien deze informatie te verstrekken, die omtrent de betreffende bepalingen in haar zorgpolis daaronder begrepen.

Artikel 4 – Prijzen

De gelden koopprijzen staan vermeld op de prijskaartjes die aan de, in de vestiging van de audicien aangeboden artikelen zijn gehecht. De audicien heeft het recht deze koopprijzen te verhogen, indien de omstandigheden, waaronder koopprijzen zijn gebaseerd, wijzigen. Onder bedoelde omstandigheden zijn onder meer begrepen: vrachttarieven, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, lonen, salarissen en sectors lasten, wisselkoersveranderingen en prijzen van grond- en hulpstoffen. In het geval van een prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de client het recht de overeenkomst te ontbinden. Audicien bevestigde, niet-gefactureerde orden, zullen in rekening worden gebracht tegen de prijzen, zoals die op tijdstip van de bevestiging golden, tenzij sprake is van een in artikel 4 bedoelde situatie.

Artikel 5 – Koop op proef

5.1 Aan de hand van de triage van Audicien of het voorschrift van de KNO-arts dan wel het Audiologisch Centrum zal Audicien in overleg met de cliënt een geschikt hoortoestel selecteren, aan hem op proef leveren en daarna verkopen. De toestellen blijven tijdens de proef eigendom van Audicien;

5.2 Laat de cliënt de termijn, die voldoende is het hoortoestel te beoordelen, voorbijgaan zonder Audicien van zijn beslissing in kennis te stellen, dan kan hij de zaak niet meer weigeren. Een termijn van maximaal 2 maanden wordt in dit opzicht als voldoende aangemerkt;

5.3 Tijdens de proeftijd moet de cliënt rekening houden met het feit dat hij het hoortoestel eventueel aan Audicien moet teruggeven en derhalve als zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan zorgen.

5.4 Indien de audicien, voordat een definitieve koopovereenkomst tot stand komt, de zaak aan de client op proef in bruikleen verstrekt of indien in verband met een reparatie door de audicien tijdelijk een zaak aan de client in bruikleen verstrekt, ligt het risico voor de zaken bij de client en is deze gehouden eventuele schade aan die zaken aan de audicien te vergoeden tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.5 De aan de client op proef in bruikleen verstrekte zaken mogen onder geen beding door derden worden gebruikt, gemodificeerd, aangepast of gerepareerd. Er mag op geen enkele wijze door derden in gebruik worden gepleegd op de door de verstrekkende audicien ingestelde parameters. De aan de client op proef in bruikleen verstrekte zaken dienen binnen twee maanden na ontvangst aan de audicien te worden teruggegeven. Bij overschrijding van bovenvermelde termijn worden de in bruikleen verstrekte zaken geacht door de client te zijn gekocht, waarde de audicien de zaken zal factureren.

Artikel 6 – Betaling

6.1 Het aan Audicien verschuldigde bedrag dient direct bij het definitief worden van de aflevering respectievelijk na het verrichten van de diensten tegen bewijs van kwijting contant, per pinbetaling, bij machtiging tot automatische incasso of op factuur aan haar te worden voldaan;

6.2 Ingeval een factuur wordt gezonden geldt een betalingstermijn van maximaal veertien dagen na ontvangst van de factuur door de cliënt. De cliënt is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald. Vanaf dat moment is de cliënt wettelijke (handels)rente en wettelijke incassokosten verschuldigd;

6.3 Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf worden de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke (incasso-)kosten, althans een bedrag conform Rapport Voorwerk II doorbelast aan de opdrachtgever

6.4 Indien de cliënt een natuurlijk persoon is, zal hij worden gesommeerd in lijn met de wettelijke bepalingen zoals omschreven in artikel 6:69 lid 6 BW, waarna hij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is conform de op dat moment geldende staffel.

6.5 Indien de cliënt dan ook niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zal audicien zonder nadere aankondiging tot gerechtelijke invordering van het verschuldigde bedrag overgaan.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

7.1 Audicien behoudt zich de eigendom van de geleverde zaken voor totdat door de cliënt volledig is voldaan aan de betalingsverplichting, hieronder vallen ook eventuele wettelijke en/of buitengerechtelijke kosten, rente of schadevergoeding, onverminderd de aan de cliënt op grond van de wet toekomende rechten.

7.2 Audicien is bij reparatie bevoegd de gerepareerde zaak onder zich te houden totdat de kosten van de reparatie volledig zijn betaald.

Artikel 8 – Garanties

8.1 Voor zover de door Audicien geleverde zaken worden geleverd met een fabrieksgarantie dan zijn de garantievoorwaarden van de fabrikant van toepassing. Iedere aansprakelijkheid van Audicien voor de geleverde zaken is te alle tijde beperkt tot de omvang van de door de fabrikant geboden garantie. Audicien is niet verder aansprakelijkheid voor deze zaken dan indien en voor zover dit volgt uit de garantievoorwaarden van de fabrikant.

8.2 Audicien kan niet verplicht worden enigerlei verplichting na te komen jegens de cliënt indien de fabrikant niet verplicht is eenzelfde verplichting jegens Audicien na te komen, dan wel daartoe niet in

staat is doordat deze in surseance van betaling, in staat van faillissement of daarmee vergelijkbare situaties verkeert.

8.3 Garantietermijnen en normale gebruiksduur starten op het moment waarop de koop met de cliënt wordt gesloten.

8.4 Garanties worden slechts verstrekt aan de cliënt en gelden niet voor eventuele opvolgende rechtverkrijgenden.

8.5 Iedere garantie is beperkt tot de door Audicien geleverde zaken en diensten. Onder de garantie vallen nadrukkelijk niet: defecten die het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de normale voorzichtigheid ter voorkoming ervan, van onachtzaam gebruik of van nalatigheid, gevolg van opzettelijk handelen van verzekerde of van derden met goedvinden van verzekerde, nalaten van normaal onderhoud en reparaties, onjuiste inbouw door de cliënt en/of derde, slechte behandeling, verkeerd gebruik.

Artikel 9 – Verlengde garantie, reparaties en vervanging

9.1 Audicien kan op basis van de overeenkomsten met de zorgverzekeraars een verlengde garantie aanbieden. De verlengde garantie die Audicien aanbiedt is vastgelegd in de zorgovereenkomsten met de zorgverzekeraars.

9.2 De verlengde garantie omvat – naar keuze van Audicien – het herstellen van de geleverde zaak, het vervangen van de geleverde zaak door een gelijkwaardige zaak, het nogmaals (deels) uitvoeren van de geleverde dienst of het terugbetalen van een evenredig deel van de aanschafprijs. Het evenredig deel is de resterende gebruiksduur gedeeld door de normale gebruiksduur.

9.3 In geval van reparatie of vervanging wordt de op dat moment lopende garantietermijn nooit verlengd.

9.4 Audicien geeft op reparaties een garantietermijn van drie maanden. Deze garantie betreft uitsluitend reparaties betreffende dezelfde klacht indien deze zich binnen de garantietermijn opnieuw voordoen.

Artikel 10 – Klachten

10.1 Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen klachten over direct waarneembare gebreken van zaken binnen bekwame tijd na aflevering c.q. na het verrichten van de desbetreffende diensten bij Audicien moeten zijn ingediend. Klachten over niet zichtbare gebreken zullen binnen bekwame tijd nadat het gebrek is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden of behoren te worden bij Audicien moeten zijn ingediend.

10.2 Klachten kunnen worden ingediend via het klantcontactformulier, dan wel per post:

Oorwerk B.V.
T.a.v. Klantenservice
Binckhorstlaan 36
2282TH Den Haag

Audicien dient klachten te onderzoeken en eventuele gebreken te herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden niet van haar kan worden gevergd.

Artikel 11 – Privacy

11.1 Audicien verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en aanverwante toepasselijke wet- en regelgeving. Voor uitgebreide informatie over hoe Audicien persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij u naar ons Privacy Statement, online beschikbaar op www.oorwerk.nl/privacystatement.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen met Audicien is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

12.3 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen met Audicien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Rotterdam.